Anteny.net

Anteny.netRegulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.
Sklep internetowy jest prowadzony przez Interaktywny Powiat Tarnowski Zbigniew
Armatys ( IAPT ) z siedzibą w 33-151 Nowa Jastrząbka 128, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez I Urząd Skarbowy w Tarnowie - NIP: 873-137-55-17, numer
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nadanej przez Prezydenta Miasta
Tarnowa nr 20536/2000 oraz - Regon 851817742 Klienci mogą się kontaktować pod
następującym adresem mailowym serwis@iapt.pl
1. IAPT. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci
Internet. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy.
2. Klienci mają możliwość robienia zakupów przez sklep internetowy dokonując
rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz
informacje o Kliencie dotyczące jego działań na sklepie. Świadczenie usług w
ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę
zawartą z IAPT. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez napisanie oświadczenie
na dowolny adres e-mial dostepny na sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w
których IAPT jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim
przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania
przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta I skorzystania z zakupów należy
wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-
mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym
zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne
wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do
zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a IAPT, której
przedmiotem są usługi świadczone przez IAPT na warunkach określonych w
Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w IAPT, może dokonać
wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu
wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu oraz do wykonywania
wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne sprzedawane są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane w sklepie są podawane w cenach brutto (zawierają podatek
VAT) oraz netto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura
VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej, lub razem z dostarczanym towarem.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorówpocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość
odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz
wskazany jest na na stronie internetowej. Klient ponosi koszty dostawy określone w
Cenniku Transportu wskazanym podczas składania zamówienia.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a IAPT. dotycząca zakupu danego produktu
ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem
spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy
wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez
Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta
Punkt Odbioru Osobistego.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie
pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno
zamówienie złożone w serwisie może samodzielnie zdecydować o podziale
zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy
podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje
rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części
zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane
do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty
dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem,
gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie
punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach IAPT zastrzega sobie prawo
do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do
banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient
otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który
należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym IAPT, zamówienie jest przekazywane do realizacji. IAPT zgadza się na
wysyłkę za granicę. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie po przesłaniu przez
klienta adresu do wysyłki za granicę i tylko po wpłacie na konto.
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu sklep zastrzega sobie prawo do
ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności
i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia
powiększony o czas dostawy.
Odbiór osobisty możliwy jest w Nowej Jastrząbce ( Dokładny adres
INTERAKTYWNY POWIAT TARNOWSKI 33-151 NOWA JASTRZĄBKA 128 ),
przed odebraniem towaru klient zobowiazany jest do kontaktu w celu uzgodnieniaterminu odbioru.Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o
możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w
wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie
skorygowane.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy,
obowiązującą na terenie Polski. Na sprzedawane produkty udzielana jest gwarancja
24 miesiące z wyjatkiem gdzie w opisie produktu podany jest inny czas gwarancji.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt IAPT. Gwarancja na
sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w zakładce regulaminu sklepu
oraz poniżej.
W przypadku reklamacji towaru formularz reklamcyjny (ZAŁĄCZNIK nr
3) można dołaczyć do odsyłanego towaru i nadać na adres podany w
formularzu.
14. IAPT odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się
przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pomocą Formularza dostepnego na
ZAŁACZNIK NR 3. formularz reklamacyjny można dołaczyć do odsyłanego towaru
i nadać przesyłkę na adres podany na pobranym formularzu.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
17. IAPT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni IAPT nie ustosunkuje się do
żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z
dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi IAPT.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania
zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z
zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia
których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady
odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego
Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od
umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do
Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia
od umowy dotyczącej Konta.
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu
może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu
dokonany zostanie w IAPT i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć
zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres serwis@iapt.pl wokresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie
krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu
przez IAPT dokonanych przez Klienta. Klient odsyła zużyty sprzęt na własny koszt.
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą
mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu składa ofertę kupna
określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
21. Podane przez Klientów dane osobowe IAPT. zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności
zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w IAPT
wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety
umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w IAPT Adres e-mail będzie
przetwarzany przez IAPT w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku
ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o IAPT.
22. IAPT może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w
ramach zakupów na sklepie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
IAPT , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia
zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed
wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient przy pierwszym logowaniu do sklepu licząc od chwili wejścia w życie
zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z IAPT.
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
Załacznik nr 1 do regulaminu
Polityka Ochrony Prywatności
1.Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów z należytą
starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze
programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności
zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak
również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz
ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając
stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego
świadczenia usług.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w
związku z zakupami w jest:
INTERAKTYWNY POWIAT TARNOWSKI Zbigniew Armatys .
3 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak
również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celachzwiązanych z działalnością IAPT, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia
umów sprzedaży w ramach IAPT (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w
celach ich archiwizacji.
4 Klienci mogą przeglądać sklep bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych
osobowych.
5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów
księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w na sklepie oraz do
innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.
Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia
wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
6 Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane
podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep. i za zgodą Klientów.
7. W przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta
niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep może
przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego
odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt
uzyskania oraz treść tych wiadomości.
8. IAPT realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych
osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich
poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na
zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli
przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do
wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych –
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych, IAPT zamierzają je przetwarzać w celach
marketingowych lub wobec przekazywania przez IAPT osobowych innemu niż IAPT
administratorowi danych.
9. IAPT zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych
osobowych. IAPT zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze
zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17
Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących
przepisów prawa. IAPT odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w
przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient
ten nie uregulował wszystkich należności wobec IAPT. lub też gdy IAPT uzyskają i
utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w IAPT
naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych
jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności
Klienta.
10. IAPT wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych wcelach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą
do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z
którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez
Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów
korygowania błędów systemowych.
11. IAPT. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies"
pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji
Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących
korzystania przez Klientów z Agito.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji
pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia
korzystanie IAPT może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe
postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa POLITYKA COOKIES
zamieszczona poniżej.
Polityka Cookies
∙ Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
∙ Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
∙ Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Interaktywny Powiat
Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 2
∙ Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła;
∙ W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.∙ W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
∙ W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
∙ Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
∙ Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
∙ Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.
Załacznik nr 2 do regulaminu
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie
płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, możesz wypełnić
Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który
znajdziesz poniżej.
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie
sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych
potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB WYMIANY TOWARU NA
INNY z naszej Oferty.
(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy lub wymiany towaru na inny)
Formularz prosimy dołączyć do zwracanego towaru a wcześniej poinformować nas o
odstąpieniu od umowy.
Imię i nazwisko ZWRACAJĄCEGO: ..............
.........................................................
Tel: .......................................... E-mail:
........................................................
Adres korespondencyjny:
Imię i Nazwisko .........................................
..................................................................
Ulica .......................................................................... nr lokalu..................Miejscowość.......................................................................................................
......
Kod pocztowy i poczta (miasto)
W przypadku zakupu poprzez serwis allegro:
Nick sprzedającego ............................ Nick
kupującego ..............................................
......
nr oferty allegro z zakupionym
przedmiotem......................................................................
POZYCJE „(Lp)” z FAKTURY ZAKUPU wraz z nazwą (np. 1 antena + ilość
zwracanych szt.):
.................................................................
.................................................
..................
.................................................................
.................................................
..................
Nr faktury zakupu, data faktury:
............................................................................
PRZYCZYNA ZWROTU LUB NAZWA TOWARU ODSYŁANEGO W CELU
WYMIANY:
...........................................................................................................................
..................
KONTO BANKOWE: .................................................................................
Niniejszym Oświadczam, że:
1. Zwracany komponent zakupiono w firmie Interaktywny Powiat Tarnowski.
2. Zwracany produkt jest kompletny, oczyszczony i właściwie zapakowany.
UWAGA! : Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem .
5.ZWRACANE URZĄDZENIE PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES:
Serwis IAPT
Nowa Jastrząbka 128
33-151 NOWA JASTRZĄBKA
Podpis zgłaszającego ...................................
Data nadania przesyłki ...............................
Załacznik nr 3
W przypadku odesłania towaru na reklamację formularz prosimy
dołaczyć do odsyłanego towaru i nadać na adres podany w formularzu.
FORMULARZ REKLAMACYJNYREKLAMUJĄCY:
Tel: .......................................... E-mail: ....................................
(imię, nazwisko , nazwa firmy, kod, miasto, ulica, ) .
......................................................................................................
PRODUKT ZGŁASZANY DO REKLAMACJI:
Nazwa produktu:
.........................................................................................................................................
......
Nr seryjny oraz mac urządzenia ( jeśli są na urządzeniu):
.........................................................................................................................................
......
Nr faktury zakupu, data faktury:
.........................................................................................................................................
......
Opis uszkodzenia ( prosimy o dokładny opis nie wystarczy "nie działa ") :
.........................................................................................................................................
Żądania klienta : .......................................................................................................
Niniejszym Oświadczam, że:
1. Reklamowany komponent zakupiono w firmie INTERAKTYWNY POWIAT
TARNOWSKI
2. Przetestowano wszystkie reklamowane podzespoły i określono rodzaj uszkodzenia.
3. Reklamowany produkt jest kompletny, oczyszczony i właściwie zapakowany
4. Reklamujący wysyła uszkodzony element odpowiednio zabezpieczony
przed uszkodzeniem.
6. USZKODZONE URZĄDZENIE PROSIMY ODESŁAĆ WRAZ Z
WYPEŁNIONYM FORMULARZEM NA ADRES :
IAPT
DZIAŁ SERWISU
NOWA JASTRZĄBKA 128
33-151 NOWA JASTRZĄBKA
Podpis zgłaszającego ................................
Data nadania przesyłki ...............................