Anteny.net

Anteny.netO firmie

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Anteny.pl to sklep internetowy , prowadzony przez Interaktywny Powiat Tarnowski Zbigniew Armatys ( IAPT ) z siedzibą w 33-151 Nowa Jastrząbka 128, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez I Urząd Skarbowy w Tarnowie - NIP: 873-137-55-17, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nadanej przez Prezydenta Miasta Tarnowa nr 20536/2000  oraz - Regon 851817742 Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym allegro@anteny.pl

 1.  IAPT. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy allegro.
 2. Klienci mają możliwość robienia zakupów przez serwis allegro  dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta na www_anteny_pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z www_anteny_pl. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez Napisanie oświadczenie na dowolny adres e-mial dostepny na sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których IAPT jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta I skorzystania z zakupów na  w www_anteny_pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a IAPT, której przedmiotem są usługi świadczone przez IAPT na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www_anteny_pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www_anteny_pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne sprzedawane na koncie www_anteny_pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie ceny podane w sklepie www_anteny_pl  są podawane w cenach brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub razem z dostarczanym towarem.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na na stronie internetowej. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w www_anteny_pl podczas składania zamówienia.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a IAPT. dotycząca zakupu danego produktu w www_anteny_pl  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www_anteny_pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w serwisie allegro u użytkownika www_anteny_pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
  Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach IAPT zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym IAPT, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w www_anteny_pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
  Odbiór osobisty możliwy jest w Nowej Jastrząbce ( Dokładny adres INTERAKTYWNY POWIAT TARNOWSKI 33-151 NOWA JASTRZĄBKA 128 ), przed odebraniem towaru klient zobowiazany jest do kontaktu w celu uzgodnienia terminu odbioru.Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
 13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Na sprzedawane produkty udzielana jest gwarancja 24 miesiące z wyjatkiem gdzie w opisie produktu podany jest inny czas gwarancji. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt IAPT. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
  Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na www.anteny.pl w zakładce SERWIS lub poniżej.
  W przypadku reklamacji towaru formularz reklamcyjny (ZAŁĄCZNIK nr 3) można dołaczyć do odsyłanego towaru i nadać na adres podany w formularzu.
 14. IAPT odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pomocą Formularza dostepnego na ZAŁACZNIK NR 3. formularz reklamacyjny można dołaczyć do odsyłanego towaru i nadać przesyłkę na adres podany na pobranym formularzu.
 16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że IAPT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
 17. IAPT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni IAPTnie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi IAPT.
 18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w IAPT i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres serwis@iapt.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez IAPT dokonanych przez Klienta. Klient odsyła zużyty sprzęt na własny koszt.
 20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www_anteny_pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www_anteny_pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 21. Podane przez Klientów dane osobowe IAPT. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w IAPT wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w IAPT Adres e-mail będzie przetwarzany przez IAPT w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o IAPT.
 22. IAPT może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach zakupów na koncie www_anteny_pl  Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez IAPT , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www_anteny_pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 23. Klient przy pierwszym logowaniu w www_anteny_pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z IAPT.
 24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Załacznik nr 1 do regulaminu
Polityka Ochrony Prywatności

1.Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w jest:

INTERAKTYWNY POWIAT TARNOWSKI Zbigniew Armatys .

3 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością IAPT, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach IAPT (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4 Klienci mogą przeglądać sklep bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w na sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6 Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep. i za zgodą Klientów.

7. W przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8. IAPT realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, IAPT zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez IAPT osobowych innemu niż IAPT administratorowi danych.

9. IAPT zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. IAPT zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. IAPT odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec IAPT. lub też gdy IAPT uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w IAPT naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. IAPT wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. IAPT. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Agito.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie IAPT może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa POLITYKA COOKIES zamieszczona poniżej.Polityka Cookies

• Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Interaktywny Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 2
• Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
• W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
• W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
• Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
• Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Załacznik nr 2 do regulaminu
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB WYMIANY TOWARU NA INNY z naszej Oferty.
(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na inny)

Formularz prosimy dołączyć do zwracanego towaru a wcześniej poinformować nas o odstąpieniu od umowy.

Imię i nazwisko ZWRACAJĄCEGO: …...........…………………………………………………
Tel: …………………………………… E-mail: ………………………………………………..
Adres korespondencyjny:
Imię i Nazwisko …......................................…...............................................................
Ulica …............................…........................................ nr lokalu..................
Miejscowość.............................................................................................................
Kod pocztowy i poczta (miasto)
W przypadku zakupu poprzez serwis allegro:
Nick sprzedającego ............................ Nick kupującego ....................................................
nr oferty allegro z zakupionym przedmiotem......................................................................

POZYCJE „(Lp)” z FAKTURY ZAKUPU wraz z nazwą  (np. 1 antena + ilość zwracanych szt.):
…..............................................................          ...................................................................
…..............................................................          ...................................................................
Nr faktury zakupu, data faktury: ….........................................................................
PRZYCZYNA ZWROTU LUB NAZWA TOWARU ODSYŁANEGO W CELU WYMIANY:
.............................................................................................................................................
KONTO BANKOWE: .................................................................................
Niniejszym Oświadczam, że:
1. Zwracany komponent zakupiono w firmie Interaktywny Powiat Tarnowski.
2. Zwracany produkt  jest kompletny, oczyszczony i właściwie zapakowany.

 Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem .

5.ZWRACANE URZĄDZENIE PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES:
Serwis IAPT
Nowa Jastrząbka 128
33-151 NOWA JASTRZĄBKA

Podpis zgłaszającego …................................

Data nadania przesyłki …............................


Załacznik nr 3

W przypadku reklamacji towaru formularz należy dołaczyć do odsyłanego towaru i nadać na adres podany w formularzu.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

REKLAMUJĄCY:

 Tel: …………………………………… E-mail: ....................................

Po naprawie produkt należy odesłać na adres: (imię, nazwisko , nazwa firmy, kod, miasto, ulica, ) .

……………………………………………………………………………………………

 PRODUKT ZGŁASZANY DO REKLAMACJI:

Nazwa produktu:

...............................................................................................................................................

Nr seryjny oraz mac urządzenia ( jeśli są na urządzeniu):

...............................................................................................................................................

Nr faktury zakupu, data faktury:

...............................................................................................................................................

Opis uszkodzenia ( prosimy o dokładny opis nie wystarczy "nie działa ") :

...............................................................................................................................................

 Niniejszym Oświadczam, że:

 1. Reklamowany komponent zakupiono w firmie INTERAKTYWNY POWIAT TARNOWSKI

2. Przetestowano wszystkie reklamowane podzespoły i określono rodzaj uszkodzenia.

3. Reklamowany produkt jest kompletny, oczyszczony i właściwie zapakowany

4. Reklamujący wysyła uszkodzony element odpowiednio zabezpieczony

przed uszkodzeniem. Po naprawie lub wymianie sprzętu firma IAPT odsyła towar na koszt własny.

 

6. USZKODZONE URZĄDZENIE PROSIMY ODESŁAĆ WRAZ Z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM NA ADRES :

 

IAPT

DZIAŁ SERWISU

NOWA JASTRZĄBKA 128

33-151 NOWA JASTRZĄBKA

 

 

Podpis zgłaszającego ................................

Data nadania przesyłki …............................
www.anteny.pl  jest pierwszym ogólnopolskim wyspecjalizowanym sklepem, zajmujemy się produkcją i sprzedażą Anten i sprzętu do odbioru : Radia, Telewizji i Internetu. (Zaopatrujemy największe hurtownie w kraju i za granicą)

 

Na początku roku 2009 zaczęliśmy swoją działalność, sprzedajemy i produkujemy najwięcej anten i sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce. Staramy się zapewnić Klientom szeroką ofertę sprzętu wysokiej jakości, po atrakcyjnych cenach, wspartą fachową obsługą. Z dnia na dzień  nabieramy doświadczenia i udoskonalamy swoje produkty co powoduje, że jestesmy doceniani w kraju i za granicą.

 

W naszym sklepie znajdziesz produkty wszystkich najważniejszych firm polskich i zagranicznych, dostępnych na naszym rynku. Dzięki temu możemy zagwarantować Ci, że zawsze znajdziesz produkt dla siebie.

     

 

Jesteśmy jednym z największych w Polsce partnerów handlowych polskich i zagranicznych firm.

 

Zapraszamy do współpracy zarówno firmy zajmujące się budową sieci bezprzewodowych jak i klientów indywidualnych.

 

Wszystkie anteny które zostały przeznaczone do sprzedaży były indywidualnie testowane na zysk energetyczny oraz VSWR .

 

 

Sprzedajemy Najlepsze Anteny w Polsce !!!

 

Jeżeli zakupiłeś kilka towarów - wysyłamy wszystkie przedmioty w jednej paczce.

 

..............................................................................................................................................
 

SERWIS

Na wszystkie rzeczy sprzedawane w naszym sklepie udzielamy gwarancji 24 miesięcy. W naszym sklepie istnieje także możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez sladów użytkowania.

Warunki zwrotów i reklamacji na stronie  SERWISU .

 

Odbiór osobisty wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym w NOWEJ JASTRZĄBCE (magazyn)

 

Zakupiony towar jest wysyłany w ciągu 5 dni roboczych.